• Bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 20.00 uur op 06 51 299 647.
  • Gratis Quick Scan bij u op locatie.
  • Register Adviseur Business Valuation.
  • Onafhankelijk - Betaalbaar - Hoge kwaliteit - 30 jaar ervaring.
  • Referentie van Register Accountant.

Waarderingsmethoden


Waar het in de vorige eeuw nog gebruikelijk was om een onderneming te waarderen op basis van historische cijfers en dan ook nog op basis van boekhoudkundige principes is inmiddels het besef gekomen dat je naar de toekomst moet kijken. Het verleden kan natuurlijk wel een basis zijn om een begroting voor de toekomst te maken.

Om toch compleet te zijn over de verschillende methoden die in gebruik zijn c.q. waren volgt hieronder een overzicht, waarbij eerst de Discounted Cash Flow methode wordt uitgelegd. Iedereen die zich professioneel bezig houdt met het waarderen van ondernemingen gebruikt deze methode, zelfs de belastingdienst. Dat laatste is wel zo handig als er bijvoorbeeld sprake is van een bedrijfsopvolging binnen de familie of verkoop aan een werknemer, dan is er in ieder geval geen discussie over de waarderingsmethodiek. 

Discounted Cash Flow methode (DCFm)

Het equivalent van de waarde van een onderneming is wat je in de toekomst aan liquiditeiten aan de onderneming kan onttrekken en wat die liquiditeiten nu waard zijn. Waar het dus feitelijk om gaat is welke kasstromen er de komende jaren zullen zijn, niet de winst. Deze toekomstige kasstromen worden terug gerekend naar het waarderingsmoment met behulp van een disconteringspercentage. Om de kasstromen voor de toekomst zo reëel mogelijk te begroten wordt er onder andere gebruik gemaakt van een SWOT analyse terwijl voor het vaststellen van een disconteringspercentage onder andere het vijf krachten model van Porter wordt gebruikt. Op basis hiervan, met nog een correctie voor niet operationele balansposten, wordt de waarde van de onderneming berekend. Dit is in de basis de theorie achter de Discounted Cash Flow Methode.

Belangrijk is wat een ondernemer jaarlijks aan liquiditeiten uit de onderneming kan onttrekken zonder dat de bedrijfsvoering gevaar loop. Winst is daarom ondergeschikt aan kasstromen. Immers: Cash is a fact, profit an opinion.

Rentabiliteitsmethode

De rentabiliteitsmethode lijkt op de DCFm maar wordt berekend op basis van de winst in plaats van op kasstromen. Dat is geen goede manier omdat winst een boekhoudkundig begrip is en daardoor manipuleerbaar, bijvoorbeeld door een afwijkende afschrijvingstermijn of een normafwijkend  salaris voor de directeur, maar het kan van alles zijn. Bovendien wordt op deze manier geen rekening gehouden met het aanwezige eigen vermogen.

Verbeterde rentabiliteitsmethode

Bij de verbeterde rentabiliteitsmethode wordt berekend wat een normaal eigen vermogen zou moeten zijn. Het verschil wordt dan afgetrokken of bijgeteld bij de rentabiliteitsberekening. Je zou dan ook weer correcties moeten toepassen voor investeringen, mutaties werkkapitaal en andere balansposities. 

Asset based

Bij de asset based methode wordt gekeken naar de intrinsieke- of liquidatie- waarde. Met andere woorden, wat is de waarde van de activa van de onderneming. Deze methode is niet bruikbaar voor een lopende onderneming omdat er geen rekening wordt gehouden met de operationele activiteiten. Bij bedrijfsbeëindiging of faillissement kan dit wel een bruikbare methode zijn.

Multiples

De multiple methode is heel eenvoudig waarbij er op basis van ervaring gesteld wordt dat de waarde bijvoorbeeld gelijk is aan 1 keer de omzet, of 5 keer de winst, of een mix daarvan. Dit is bij voorbaat een veel te grove methode, omdat de inspanning die bij een bepaalde omzet of winst nodig is per onderneming verschilt. Bovendien heeft iedere onderneming een ander risico profiel, en zeker in het MKB zijn bedrijven erg lastig te vergelijken. Deze methode is erg grof en houd bovendien geen rekening met de toekomst.

Mobach methode

De Mobach methode werd in het verleden veel gebruikt en bestaat uit een berekening van de intrinsieke waarde en een aparte berekening van de goodwill. Als met dezelfde grondslagen gerekend wordt, is de uitkomst exact hetzelfde als de DCF methode. Het verschil is wel dat de MOBACH methode naar het verleden kijkt en de DCFm naar de toekomst. Bovendien is de DCFm veel verfijnder en uitgebreider. Maar nogmaals, hoewel de sommetjes verschillend zijn, is de uitkomst hetzelfde. Marc rekent het u graag voor bij u op kantoor op uw eigen flipover.