• Bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 20.00 uur op 06 51 299 647.
  • Gratis Quick Scan bij u op locatie.
  • Register Adviseur Business Valuation.
  • Onafhankelijk - Betaalbaar - Hoge kwaliteit - 30 jaar ervaring.
  • Referentie van Register Accountant.

Algemene voorwaarden van Couteaux Business valuation BV versie 20181015


1. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en uitsluitend te zijn aanvaard door of namens Couteaux
Business valuation BV. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk
uitgesloten.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, overeenkomsten en werkzaamheden. De
toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van opdrachtgever wordt door Couteaux Business valuation BV
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Alle offertes zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders is overeengekomen.
4. Een overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtbevestiging voor akkoord getekend retour is ontvangen. Tot dit
moment behoudt Couteaux Business valuation BV zich het recht voor haar capaciteit elders in te zetten.
5. In het geval van een mondeling verstrekte opdracht, wordt de overeenkomst tot opdracht, onder toepassing van deze
voorwaarden, geacht tot stand te zijn gekomen bij aanvang van de werkzaamheden.
6. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen, of tenzij anderszins blijkt uit
de aard van de opdracht.
7. De werkzaamheden worden uitgevoerd met in acht neming van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving,
waaronder de wet “Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme (Wwft)”. Iedere
aansprakelijkheid ter zake van het voldoen aan deze wet en regelgeving is uitgesloten.
8. De werkzaamheden worden verricht naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap. Geen garantie wordt gegeven met betrekking tot het bereiken van enig beoogd resultaat. Couteaux
Business valuation BV heeft uitsluitend een inspanningsverplichting, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen.
9. Iedere aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van (elektronische) middelen ten behoeve van
communicatie en opslag van gegevens is uitgesloten.
10. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot alleen directe schade en voorts tot een bedrag van maximaal het gefactureerde
honorarium voor de met de fouten verband houdende opdracht. Bij een opdracht met een doorlooptijd van meer dan 6
maanden is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium dat voor de met de fouten in
verband houdende opdracht in de laatste 6 maanden voorafgaande aan die fouten in rekening is gebracht. Voorts is de
aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Couteaux Business valuation BV wordt uitbetaald, vermeerderd met het
bedrag van het onder de verzekering toepasselijke eigen risico dat volgens de voorwaarden van de polis niet ten laste
van de verzekeraar is.
11. Een vordering tot vergoeding van schade moet uiterlijk binnen 12 maanden nadat de opdrachtgever de schade heeft
ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken bij Couteaux Business valuation BV zijn ingediend, bij gebreke waarvan
het recht op schadevergoeding vervalt.
12. Ingeval Couteaux Business valuation BV door een opdrachtgever of een met haar gelieerde partij betrokken wordt in
een civielrechtelijke of een tuchtrechtelijke procedure en deze procedure resulteert in een afwijzing van een claim of
het ongegrond of niet ontvankelijk verklaren van de klacht, komen de kosten die Couteaux Business valuation BV heeft
moeten maken ten behoeve van zijn verdediging, met uitzondering van haar eigen uren, volledig voor rekening van
opdrachtgever of de met haar gelieerde partij, onverlet dat in deze procedure nog beroep mogelijk is.
13. Couteaux Business valuation BV zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige
zorgvuldigheid in acht nemen en zal bij de selectie van deze derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de
opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.
14. De uitvoering van gegeven opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen geen
rechten ontlenen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden of aan de wijze waarop al dan niet uitvoering aan de
opdracht is gegeven.
15. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Couteaux Business valuation BV is onderworpen aan het Nederlands
recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde Nederlandse rechter.
16. Deze algemene voorwaarden zijn niet alleen bedongen ten behoeve van Couteaux Business valuation BV doch ook ten
behoeve van de bestuurders en aandeelhouders van Couteaux Business valuation BV en van al degenen die voor
Couteaux Business valuation BV werkzaam zijn.
17. Betaling van onze facturen dient te geschieden binnen 8 dagen na dagtekening op de aangegeven rekening. Bij niettijdige betaling binnen de gestelde termijn is de opdrachtgever vanaf de vervaldag de wettelijke rente verschuldigd over
het openstaande bedrag tot de dag der algehele voldoening.
18. Indien de opdrachtgever na sommatie en ingebrekestelling weigerachtig blijft met voldoening van de vordering is
Couteaux Business valuation BV gerechtigd deze ter incasso uit handen te geven. De daaraan verbonden kosten, zowel
buitengerechtelijk (incassokosten) als gerechtelijk, komen geheel voor rekening van de nalatige opdrachtgever.